Community

 • Board:
 • Dr. Lesley de Putter (Eindhoven University of Technology)
  • https://www.linkedin.com/in/lesleydeputter/
 • Dr. Adri Dierdorp (Utrecht University)
  • https://www.linkedin.com/in/adri-dierdorp-8422782a/
 • Dr. Marco Mazereeuw (NHL- Stenden)
  • https://www.linkedin.com/in/marco-mazereeuw-26661416/
 • ………………………………………………………………………………………………
 • Dr. Saskia vd Jagt (Leiden University)
  • https://nl.linkedin.com/pub/dir/Saskia/Van+Der+Jagt
 • Dr. Christian Bokhove (University of Southampton)
  • https://www.linkedin.com/in/cbokhove/
 • Dr. Michiel Dam (Leiden University)
  • https://www.linkedin.com/in/michiel-dam-62032136/
 • Marcel Koeneman MSc. (nameKandinsky College Nijmegen)
  • https://www.linkedin.com/in/marcel-koeneman-816524104/
 • Dr. Paul Logman (Leiden University)
  • https://www.linkedin.com/in/paullogman/
 • Dr. Sonia Palha (UvA)
  • https://www.linkedin.com/in/sonia-palha-aa39921b/
 • Dr. Nienke Wieringa (Leiden University)
  • https://www.linkedin.com/in/nienke-wieringa-8509b025/
 • Dr. Menno Wierdsma (Hanze UAS)
  • https://www.linkedin.com/in/mennowierdsma/
 • Dr. Gjalt Prins (Utrecht University)
  • https://www.linkedin.com/in/gjalt-prins-72324020/
 • Drs. Marie-Jetta den Otter (ICLON Leiden)
  • https://www.linkedin.com/in/mariejettadenotter/
 • Dr. Onne van Buuren (VU Amsterdam)
  • https://www.linkedin.com/in/onne-van-buuren-1b021a44/
 • Dr. Micha Ummels (Utrecht University)
  • https://www.linkedin.com/in/micha-ummels-6b9a6a37
 • Drs. Koen Ottenhof (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • https://www.linkedin.com/in/koen-ottenhof-74294546/
 • Drs. Jacqueline Nijenhuis-Voogt (Radboud Universiteit)
  • https://www.linkedin.com/in/jacqueline-nijenhuis-voogt//